Grey listed mobile registration

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २४ मा उल्लेख भएको यस MDMS प्रणालीमा विभीन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले सम्बत २०८० असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनको IMEI नम्बर समेत उल्लेख गरि एकमुस्ट महसुल बापत रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप सम्बन्धितले निन्म फारम र महसुल भुक्तानी गरि आफ्नो मोबाइल फोन यस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिनेछ |

मोबाइल फोनहरुको राजस्व तालिका
क्र. सं. राजस्व कायम गर्ने आधार राजस्व दर (रुपैयाँ)
१. रु. एक लाख वा सोभन्दा बढी मूल्य भएको मोबाइल १०,०००
२. Apple brand का मोबाइल १०,०००
३. रु. एक लाख भन्दा कम मूल्यका Smartphone ३,०००
४. अन्य मोबाइलहरु २००
Mobile Detail

Personal Information

Please enter your permanent address.