Welcome to MDMS Registrations Portal
Individual Registration

नेपालको विद्यमान कानूनी सुविधा (नेपाल सरकारको OGL सुविधा) अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरुलाई नियमानुसार MDMS प्रणालीमा दर्ता गर्नको लागि |

Click here to register
Check Individual Registration Status

उल्लेखित 'Individual Registration' बाट दर्ता गर्नुभएको निवेदनको स्थिति हेर्नको लागि

Click here to check
Lost/Stolen Registration

हराएका तथा चोरी भएका मोबाईल खोजि कार्यको लागि यस प्रणालीमा दर्ता गर्नु पूर्व सो मोबाईल सेटको SIM कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदायककोमा गई BLOCK गर्नुहोला |

Click here to register
Check Lost/Stolen Status

उल्लेखित 'Lost/Stolen Registration' बाट दर्ता गर्नुभएको निवेदनको स्थिति हेर्नको लागि

Click here to check